TRASIMEXCO CAR CARE – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRASIMEXCO